Algemene Ledenvergadering

In eerdere berichten gaven wij aan de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) te houden op 15 oktober 2020. Als gevolg van de verzwaarde corona-maatregelen kon dat toen niet doorgaan. Ondertussen heeft de Kascommissie (KC), onder leiding van Folkert Algra, die de boeken van de SVFCU controleert, al enige tijd geleden haar werk voltooid en een controle-verslag samengesteld over het seizoen 2019/2020.

Het was helaas onmogelijk een manier te bedenken waarbij wij onze leden hierbij direct konden betrekken. Samenkomsten waren/zijn onmogelijk en een online open meeting (via Teams of iets dergelijks) voor zoveel leden zou een te hoge aanslag op de beschikbare logistieke middelen zijn. Derhalve hebben wij besloten dat het rapport van de KC dient als totaal- en afsluitende reactie namens de leden. Wij vragen begrip voor deze situatie.

Indien u, als lid van de SV, het met deze procedure niet eens bent, verzoeken wij u met redenen omkleed te reageren via info@svfcu.nl. Sluitingsdatum voor uw reactie is 7 februari a.s.

Zonder zwaarwegende argumenten wordt hierna deze (nood-)procedure geacht goedgekeurd te zijn door de leden. Waarna wij de ALV afronden en het boekjaar 2019/2020 definitief wordt afgesloten.

Eind van dit kalenderjaar hopen wij van ganser harte u weer in goede gezondheid te mogen begroeten in het stadion voor de ALV over seizoen 2020/2021.

Bestuur SVFCU

7887

SUPPORTERSVERENIGING FC UTRECHT VOOR EN DOOR SUPPORTERS